MCS – ChlazeníCZ, s.r.o. | Klimatizace, tepelná čerpadla, chlazení
Prodej, instalace klimatizační techniky, chlazení, tepelných čerpadel, ...

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Komfortní, levný a bezobslužný provoz – to vše od nás za velmi příznivou pořizovací cenu.

Nabízíme bezkonkurenčně nízké provozní náklady, skvělé celoroční COP, ekologický provoz.

Dále pro výhodnost aplikace tepelného čerpadla mluví i výhodná sazba elekřiny právě pro tepelná čerpadla pro domácnosti D56d s nízkým cenovým tarifem 22 hodin denně.

img_tepelnacerpadlaTepelná čerpadla jsou dnes velmi komfortní a energeticky nenáročná. Při stále rostoucích cenách energie jsou právě tepelná čerpadla ekologickou a úspornou alternativou vytápění Vašeho domu. Námi navrhovaná tepelná čerpadla jsou od renomovaných světových výrobců, kde je záruka kvalitního zpracování, vysokého výkonu a dlouholeté životnosti, přičemž nevyžadují vysoké nároky na obsluhu.

Princip tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k principu chladničky. Ta odebírá teplo potravinám v ní uloženým a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístněna.

V případě tepelného čerpadla se teplo získává z okolního prostředí, kde je ho neomezené množství. Nejčastěji přímo ze vzduchu, nebo ze země prostřednictvím kapaliny – nemrznoucí směsi. Ta proudí v trubkách zakopaných v zemi a „natahuje“ teplo z okolní zeminy.

Nemrznoucí směs ohřátá „přírodním teplem“ se odvádí do výparníku tepelného čerpadla, kde se nízkopotenciální teplo předá chladivu kolujícím uvnitř zařízení. Chladivo se tím ve výparníku vypaří a vzniklý plyn je nasán kompresorem. Kompresor ohřáté plynné chladivo prudce stlačí a díky fyzikálnímu principu komprese, kdy při vyšším tlaku stoupá teplota, jako teplotní výtah „vynese“ ono Cerpadlo_vnejsinízkopotenciální teplo na vyšší teplotní hladinu cca 80°C. Kompresorem zahřáté chladivo putuje do kondenzátoru, teplo se zde předá do topné vody pro vytápění celého domu, ohřevu vody v zásobníku nebo bazénu a plynné chladivo změní svoje skupenství na kapalné. Z kondenzátoru putuje kapalné chladivo přes expanzní ventil, kde se prudce ochladí, zpět do výparníku, kde se opět ohřeje. Tento cyklus se stále opakuje, takže  tepelné čerpadlo skutečně přečerpává teplo z vnějšího prostředí do vytápěného domu.

Na stejném principu pracují i tepelná čepradla odebírající teplo ze vzduchu. Jak je ale možné ohřívat chladivo vzduchem, která má například -20°C ? Jednoduše, chladivo musí mít teplotu třeba -25°C a „teplejším“ vzduchem s -20°C, ho dokážeme ohřát o několik stupňů výše. Samozřejmě že při takto nízkých teplotách již není tepelné čerpadlo tak účinné, ale princip tepelného čerpadla stále funguje a tepelné čerpadlo stále topí.

V praxi se také můžete setkat s označením primární a sekundární okruh. Primární okruh je v podstatě ta část tepelného čerpadla, které je zakopaná v zemi, sekundární okruh pak představuje topný systém. V případě tepelných čerpadel vzduch/voda je primární okruh nahrazen přívodem venkovního vzduchu do zařízení pomocí ventilátoru, který je jejich nutnou součástí.

Topný faktor COP – účinnost tepelného čerpadla

Základním parametrem tepelných čerpadel je topný faktor (COP – Coefficient of Performance). Toto bezrozměrové číslo vypovídá o „účinnosti“ tepelného čerpadla. Jedná se o teoretický poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím je vyšší topný faktor, tím lepší je tepelné čerpadlo, protože je jeho provoz levnější.

Běžně se topný faktor pohybuje v rozmezí od 2,5 do 5. Není ovšem veličinou, která by byla k danému tepelnému čerpadlu jednou provždy přiřazena. Mění se dle podmínek, v nichž tepelné čerpadlo pracuje.

Jako jednoduchý a názorný příklad si můžeme představit tepelné čerpadlo, které má výkon 12kW a na svůj provoz spotřebuje 3kW. Topný faktor zjistíme z prostého výpočtu: 12/3 = 4.

Když se podíváme na příklad, kde za stejných podmínek porovnáme dvě tepelná čerpadla a jedno bude mít například topný faktor 4,5 a druhé 3,3, to druhé spotřebuje pro svůj provoz zhruba o třetinu více elektrické energie než první a tudíž jeho provoz bude podstatně dražší.

Topný faktor při provozu tepelného čerpadla může klidně kolísat mezi hodnotou 1,5 až 7. Vše je závislé na provozních podmínkách. Při výběru tepelných čerpadel je tedy třeba srovnávat srovnatelné.

Různé typy tepelných čerpadel mají i různé hodnoty, při kterých se vzájemně srovnávají. Pro tepelná čerpadla typu vzduch/voda se parametry udávají při 2°C/35°C, pro tepelná čerpadla typu země/voda je to při 0°C/35°C a pro tepelná čerpadla typu voda/voda je to 10°C/35°C.

Topný faktor je příznivější, pokud je teplota výstupní vody nižší. Z tohoto důvodu je praktické instalovat s tepelnými čerpadly podlahové topení, kterému stačí pro provoz nižší teplota než radiátorům.

Jak na chlazení domu tepelným čerpadlem

Chceme bydlet komfortně a chlazení domu ke komfortnímu bydlení patří. Obzvlášť, pokud je instalace chlazení jednoduchá a levná. Topný systém, kde je zdojem tepla tepelné čerpadlo navíc přímo vybízí k realizaci chlazení. Stačí chlazení objednat a tepelné čerpadlo dokáže vyrobit z topné vody vodu chladící.

Používáme většinou

1. Chlazení podlahovým systémem

Podlahovým topným systémem lze i chladit. Díky obrovské ploše tohoto systému můžeme snížit teplotu v místnosti o několik stupňů. Jedním systémem a za jedny peníze můžeme tak dům vytápět i chladit.

Je nutné si pohlídat, aby na podlaze nedocházelo ke srážení vody. Použít prostorové termostaty s čidlem rosného bodu, jakmile se zvýší vzdušná vlhkost, tepelné čerpadlo zvýší teplotu chladící vody. Rozdíl teplot mezi podlahou a vzduchem se tak sníží a ke srážení vody na podlaze nedochází.

Další co je velmi důležité je si ověřit, aby podlahová krytina, kterou jste si pro svůj dům vybrali, byla vhodná pro chlazení. Jedná se o prakticky stejné krytiny, které jsou vhodné pro podlahové topení: dlažba, kámen, lino, vinyl, …

2. Chlazení fancoilovými jednotkami

Plnohodnotného chlazení docílíte jedině chlazením fancoilovými jednotkami. Tento systém je nejefektivnější, nicméně složitější a nákladnější.

PAW_AAIR-900Fancoil je vlastně speciální radiátor, který má v sobě ventilátor. Tento ventilátor vhání vyrobený chlad do prostoru a účinně jej ochlazuje. Nezbytné je malé odpadní potrubí, které odvádí z fancoilu zkondenzovanou vzdušnou vlhkost.

Fancoily můžou být i zajímavého designu a při použití v domácnostech mají velmi tiché ventilátory.

Chladící okruh fancoilů je velmi podobný klasickému radiátorovému okruhu.